Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu je obrazovno-naučna ustanova na Palama koja obavlja osnovne, specijalističke, magistarske i doktorske studije, kao i druge oblike studija, za inovaciju znanja i stručnog obrazovanja iz 19 oblasti. Jedan je od dva državna univerziteta u Republici Srpskoj.

Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Zgrada Filozofskog fakulteta
TipDržavni fakultet
Osnivanje1993.
AfilijacijaUniverzitet u Istočnom Sarajevu
DekanProf. dr Vladan Bartula
LokacijaPale
Veb-sajtff.ues.rs.ba

Dekan Filozofskog fakulteta je prof. dr Vladan Bartula

Istorija uredi

Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet Uni­ver­zi­te­ta u Is­toč­nom Sa­ra­je­vu smje­šten je na Pa­la­ma, uni­ver­zi­tet­skom gra­di­ću dva­de­set ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nom od Sa­ra­je­va i dva­na­est ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nom od olim­pij­ske pla­ni­ne Ja­ho­ri­ne. Spa­da u mla­de fa­kul­te­te, i ma­da mo­že zvu­ča­ti kon­tra­dik­tor­no, sa vr­lo du­gom tra­di­ci­jom, jer je nje­gov rad ob­no­vljen (u ta­da­šnjem Srp­skom Sa­ra­je­vu) rat­ne 1993. go­di­ne, a ba­šti­ni na­slje­đe Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta iz Sa­ra­je­va, osno­va­nog 1950. go­di­ne. Zbog gra­đan­skog ra­ta, vi­še od 600 pro­fe­so­ra i ne­ko­li­ko hi­lja­da stu­de­na­ta mo­ra­li su na­pu­sti­ti Sa­ra­je­vo, ko­je je bi­lo glav­ni uni­ver­zi­tet­ski cen­tar u biv­šoj SR­BiH. Na­šav­ši se na pe­ri­fe­ri­ji gra­da u ko­me su osta­le sve kul­tur­ne i obra­zov­ne usta­no­ve ko­je je srp­ski na­rod vi­je­ko­vi­ma stva­rao, gru­pa tih pro­fe­so­ra od­lu­či­la je da ob­no­vi rad Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, da bi ge­ne­ra­ci­je mla­dih mo­gle da na­sta­ve svo­je ško­lo­va­nje. Stvo­re­ni su skrom­ni pred­u­slo­vi i Fa­kul­tet je po­no­vo po­čeo da ra­di, upr­kos svim te­ško­ća­ma i ri­zi­ci­ma ko­je je rat do­no­sio.

 
Zgrada Filozofskog fakulteta

Fakultet je od akademske 2005/2006 preseljen u novu zgradu. Nastava se odvija na 19 studijskih programa na prvom ciklusu studija, 16 studijskih programa na drugom i tri studijska programa na trećem ciklusu studija, koje pohađa oko 2.000 studenata. Filozofski fakultet predstavlja danas najveću i jednu od najznačajnijih organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kako po broju studenata i nastavnog osoblja, tako i po broju i značaju naučnih disciplina koje se na njemu izučavaju. Složenom strukturom i raznovrsnošću svojih studijskih programa, na sva tri ciklusa studija, Filozofski fakultet studentima, kroz savremeni nastavni proces, nudi širok spektar znanja iz oblasti filozofskih, filoloških i prirodno-matematičkih nauka. Fakultet svake godine organizuje dva visoko rangirana naučna skupa – nacionalni skup sa međunarodnim učešćem „Nauka i stvarnost“ i nacionalni skup „Studentska konferencija“.[1]

Filozofski fakultet Pale izdaje publikacije „Zbornik radova sa naučnog skupa ‘'Nauka i evrointegracija'’“, „Zbornik radova sa Studentske konferencije“ i časopis „Radovi“. Na Filozofskom fakultetu Pale postoji studentsko predstavničko tijelo „Studentska organizacija Filozofskog fakulteta (SOFF)“.


Katedre uredi

Katedra za filozofiju uredi

U akademskoj godini 2000/01. Filozofski fakultet Pale donio je odluku o pokretanju Katedre za filozofiju i sociologiju koja je od 2008/09. godine prerasla u Katedru za filozofiju i Katedru za sociologiju. Šefovi Katedre bili su profesor doktor Spasoje Ćuzulan, profesor doktor Ivan Kolarić, prof. dr Rajko Kuljić i profesor doktor Mišo Kulić.

Prvi nastavnici i saradnici u stalnom radnom odnosu bili su prof. dr Snježana Bilbija, mr Vuk Miljanović i prof. dr Grujo Bjeković (dopunski radni odnos), a honorarno zaposeni bili su: prof. dr Spasoje Ćuzulan, prof. dr Bogoljub Šijaković, doc. dr Slađana Đurić, prof. dr Risto Tubić, i prof. dr Cvijetin Lukić.

Danas je na mjestu šefa Katedre za filozofiju prof. dr Mišo Kulić, a poslove sekretara obavlja mr Danijela Milinković.

Katedra za sociologiju uredi

Konstituisanje Katedre za sociologiju kao samostalnog studijskog programa počinje formiranjem dvopredmetnog studijskog programa Filozofija i sociologija akademske 2000/2001. godine. Takav koncept studija samo je nastavak sistema rada Filozofskog fakulteta u Sarajevu čija se tradicija nastavila njegovati i na Filozofskom fakultetu Pale. Osamostaljivanje Katedre za sociologiju počinje inicijativom sociologa koji su smatrali da je neophodno osnovati posebne studije sociologije na univerzitetima u Istočnom Sarajevu i Banjoj Luci. Problemi pri osamostaljivanju Katedre ogledali su se u nedostatku kadra, ali i u stavu tadašnje akademske zajednice da je takav studij nepotreban. Zalaganjem novog nastavnog kadra Katedra je otpočela svoj samostalni rad akademske 2006/2007. godine iz potrebe za profesionalnim obrazovanjem i organizovanim ekspertskim istraživanjem strukturno-razvojnih problema društva. U tom periodu nastavu na novoosnovanom studijskom programu izvodilo je pet nastavnika i tri asistenta. Danas je na Katedri angažovano tri redovna profesora, tri vanredna profesora, jedan docent i tri asistenta, a to su: dr Rajko Kuljić, redovni profesor, dr Božo Milošević, redovni profesor, dr Milimir Mučibabić, redovni profesor; dr Dragomir Vuković, vanredni profesor, dr Biljana Milošević Šošo, vanredni profesor, dr Biserka Košarac, vanredni profesor; dr Zlatiborka Popov Momčinović, docent; Bojan Ćorluka, viši asistent i Mile Vukajlović, viši asistent i Maja Kuljić, asistent.

Danas je šef Katedre za sociologiju prof. dr Biljana Milošević Šošo, a poslove sekretara obavlja Bojan Ćorluka.

Katedra za novinarstvo i politikologiju uredi

Katedra za novinarstvo sa svojim radom počinje 2006. godine u okviru Katedre za filozofiju i sociologiju, a osnivači su prof. dr Nenad Kecmanović, prof. dr Miloš Kovačević i prof. dr Rajko Kuljić. Kao samostalna Katedra za novinarstvo počinje sa radom 2007. godine. Prvi koraci u radu Katedre napravljeni su pod viđstvom prof. dr Nenada Kecmanovića kao šefa katedre, a prvi nastavnici iz uže oblasti studija bili su prof. dr Emil Vlajki (Teorija i tehnika žurnalizma) i prof. dr Jelenka Voćkić Avdagić (Sistemi informisanja). U akademskoj 2016/2017. godini u okviru Katedre za novinarstvo pokreće se studijski program za Politikologiju i međunarodne odnose. Zbog toga što je pod okriljem Katedre krenuo sa radom novi studijski program Katedra za novinarstvo mijenja svoj naziv u Katedra za novianrstvo i politikologiju. Nastavni kadar Katedre za novinarstvo i politikologiju danas čine jedna vanredna profesorica Zlatiborka Popov Momčinović, docenti Vuk Vučetić, Srđan Perišić, Dejana Radovanović Šarenac, Stefan Vukojević i Danijela Lakić, viši asistenti Miroslav Jokić i Aleksandra Mandić, i asistenti Maja Bjeković, Stefan Ratković, Filip Matić i Vladana Šekara.

Od školske 2020/2021. godine sa radom su krenuli novi studijski programi Novinarstvo i odnosi s javnošću kao i modernizovani program Politikologija i međunarodni odnosi. [2]

Od 2019. godine šef Katedre za novinarstvo i politikologiju je doc. dr Vuk Vučetić, a trenutno poslove sekretara Katedre obavljaju Vladana Šekara i Stefan Ratković.

Katedra za srbistiku uredi

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o izdvajanju visokoškolskih ustanova iz Univerziteta u Sarajevu, 1993. godine obnovljen je rad Filozofskog fakulteta u Istočnom (tada: Srpskom) Sarajevu  formiranjem  dviju  katedri: a) Katedre za srpski jezik i srpsku književnost, i b) Katedre za pedagogiju i psihologiju. Ove katedre, a samim tim i obnovljeni Filozofski fakultet, počele su sa radom  upisom prve generacije studenata,  u školskoj 1994/1995. godini. Na Katedri za srpski jezik i srpsku književnost obje discipline – i srpski jezik i srpska književnost –  imaju status glavnih predmeta;  Katedra je,  dakle,  dvopredmetna s ravnopravnim statusom obiju disciplina. Školske 2006/2007. godine Katedra  za srpski jezik i srpsku književnost promijenila je naziv u Katedru za srpski jezik i književnost. Na obnovljenoj Katedri za srpski jezik i srpsku književnost nastavnički kadar na početku su sačinjavali nastavnici koji su prešli sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kao i profesori s Filološkog fakulteta iz Beograda, Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Filozofskog fakulteta u Prištini. Sa upisom novih generacija i viših godina studija širio se broj uglavnom gostujućih, honorarno angažovanih, nastavnika. Na Katedri za srbistiku zaposleno je petnaest profesora i asistenata. Redovni profesori su: prof. dr Miloš Kovačević, prof. dr Vojo Kovačević, prof. dr Milanka Babić, prof. dr Branka Brčkalo, prof. dr Saša Knežević, vanredni profesori: prof. dr Sanja Kuljanin, prof. dr Biljana Samardžić, docenti: doc. dr Željka Pržulj, doc. dr Božica Knežević, doc. dr Vera Ćevriz Nišić, asistenti: mr Marija Mitrić, msr Biljana Mišić, msr Svetlana Panić.

Šef Katedre je prof. dr Vojo Kovačević, a sekretar msr Biljana Mišić.

Katedra za istoriju uredi

Katedra za istoriju počela je sa radom akademske 1997/1998. godine, dok je rad po bolonjskim principima započela akademske 2006/2007. godine. U radu katedre učestvovali su mnogi nastavnici i saradnici sa visokim stručnim dostignućima. Neki od njih su: akademik Milan Vasić, kao redovni profesor izvodio nastavu na predmetu Srpska i balkanska istorija od XV do kraja XVIII vijeka; akademik Ljubomir Maksimović, kao redovni profesor izvodio nastavu na predmetima: Istorija Vizantije i Vizantijska civilizacija; akademik Zdravko Antonić, redovni profesor, izvodio nastavu na predmetu Istorija Jugoslavije; akademik Zoran Lakić, kao redovni profesor izvodio nastavu na predmetu Opšta savremena istorija; akademik Mihailo Vojvodić, kao redovni profesor izvodio nastavu na predmetima: Opšta istorija novog vijeka I (XV - XVIII vijek) i Opšta istorija novog vijeka II (XIX vijek), te, po bolonjskom programu, predmete iz uže naučne oblasti Istorija novog vijeka; prof. dr Ljubomir Milinković, doc. dr Siniša Mišić, doc. dr Nikola Samardžić, mr Snježana Ferjančić, mr Branko Belić, asistenti Grujo Bjeković i Lazar Macura, te prof. Mitar Petrović. Naredne 1998/1999. akademske godine, osim navedenih nastavnika i saradnika, u nastavi su, na drugoj godini studija, angažovani: akademik prof. dr Ljubomir Maksimović, prof. dr Vidan Nikolić, prof. dr Uroš Milojević, doc. dr Radmila Nikolić, doc. dr Nenad Lemajić, doc. dr Miloš Antonović. Naredne akademske 1999/2000. godine, osim navedenih, angažovani su na trećoj godini studija: akademik prof. dr Milan Vasić, doc. dr Čedomir Lučić i mr Nedeljko Radosavljević, te prof. dr Đuro Tošić, na prvoj i drugoj godini studija. Konačno, akademske 2000/2001. godine, na četvrtoj godini studija angažovani su prof. dr Zdravko Antonić, prof. dr Milan Lazić, prof. dr Nikola Popović i doc. dr Slaviša Perić na prvoj godini studija i drugi. Katedru za istoriju danas čine jedan redovni profesor, dva vanredna profesora, dva docenta, tri viša i jedan asistent. To su: prof. dr Đuro Tošić, redovni profesor; prof. dr Slaviša Perić, redovni profesor, prof. dr Aleksandar Stamativić, vanredni profesor; dr Draga Mastilović, docent, dr Nada Zečević, docent; mr Marijana Mlađenović, viši asistent, mr Maja Laković, viši asistent, mr Slaviša Vulić, viši asistent; Bojan Krunić, asistent.

Danas je šef Katedre za istoriju prof. dr Aleksandar Stamatović, a poslove sekretara obavlja Bojan Krunić.

Katedra za pedagogiju uredi

Katedra za psihologiju uredi

Katedra za ruski i srpski jezik i književnosti uredi

Katedra za opštu književnost i bibliotekarstvo uredi

Katedra za engleski jezik i književnost uredi

Katedra za kineski i engleski jezik i književnosti uredi

Katedra za geografiju uredi

Biblioteka uredi

Biblioteka je osnovana 1994. godine i radila je u skromnim uslovima na prostoru od 65 m² sve do 2005. godine kada je preseljena u novu zgradu. Biblioteka se u novoj zgradi prostire na preko 500 m². Podeljena je na tir prostorije: prostor za smeštaj knjiga, čitaonicu i elektronsku čitaonicu. Radi šest dana u nedelji po osam sati. Studenti mogu pozajmiti po dve knjige na 15 dana.

Biblioteka poseduje preko 40 000 jedinica knjižnog fonda, dva legata – legat prof. dr Ksenije Milošević (1213 monografija, 189 časopisa i 480 separata) i legat prof. dr Milice Ivanišević (2064), te oko 6500 serijskih publikacija. Čitaonica ima 40 mesta, dok elektronska čitaonica poseduje 15 čitaoničkih meesta i 7 računara.[3]

Dekani fakulteta uredi

  1. Gojko Babić(1993 - 1999.)
  2. Milovan Pecelj (1999 - 2005.)
  3. Milenko Pikula (2005 - 2011.)
  4. Milanka Babić (2011 - 2015.)
  5. Draga Mastilović (2015 - 2023)
  6. Vladan Bartula (2023 - )


Vidi još uredi

Izvori uredi

  1. ^ „Filozofski fakultet”. Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (na jeziku: srpski). Pristupljeno 2022-06-26. 
  2. ^ https://www.paleinfo.com/od-oktobra-dva-nova-studijska-programa/
  3. ^ „Biblioteka”. Arhivirano iz originala 25. 06. 2016. g. Pristupljeno 18. 07. 2016. 

Spoljašnje veze uredi