Histogeneza (od gr. histos - tkivo; genesis - obrazovanje, razviće) je sveukupnost procesa kojima se diferencijacijom pojedinih ćelija formira karakterističan izgled tkiva u toku ontogenetskog razvića. U obrazovanju tkiva učestvuju klicini listovi: ektoderm, endoderm i mezoderm. Za svako tkivo se zna tačno koji klicini listovi učestvuju u njegovom obrazovanju pa tako mišićno tkivo nastaje od mezoderma, a nervno od ektoderma, mada ima i tkiva koja nastaju od više klicinih listova, kao npr. epitel kože nastaje od ektoderma, a crevni epitel od endoderma.

Raspored klicinih listova u dvoslojnoj gastruli (2) (ektoderm - naranžasto; endoderm - crveno) nastaloj od blastule (1)

Klicini listovi

uredi

Obrazuju se tokom procesa gastrulacije kada se od jednoslojne blastule obrazuje prvo dvoslojna, a zatim i troslojna gastrula. Dvoslojna gastrula se sastoji od ektoderma i endoderma, koji se zajedno nazivaju primarni klicini listovi. U troslojnoj gastruli obrazuje se i mezoderm, od endoderma ili ektoderma.

Pregled organa - derivata klicinih listova

uredi
klicin list kategorija derivat
endoderm generalno[1] gastrointestinalni trakt
endoderm generalno sistem za disanje
endoderm generalno endokrine žlezde i organi (jetra i gušterača)
mezoderm generalno skeletni sistem
mezoderm generalno većim delom krvni sistem
mezoderm generalno vezivno tkivo
Mesoderm generalno ekskretorni sistem
Mesoderm generalno mezenhim
mezoderm generalno mezotelijum
mezoderm generalno mišićni sistem
mezoderm generalno peritoneum (sekundarna telesna duplja)
mezoderm generalno polni sistem
mezoderm kičmenjaci[2] hordomezoderm
ektoderm generalno nervni sistem
ektoderm generalno kožni sistem
ektoderm kičmenjaci koža (uključujući kožne žlezde, dlake, nokte)
ektoderm generalno epitel usne i nosne duplje]]
ektoderm generalno sočivo i rožnjača oka, takođe i mrežnjača
ektoderm kičmenjaci melanocite
ektoderm kičmenjaci periferni nervni sistem
ektoderm kičmenjaci hrskavica lica
ektoderm kičmenjaci dentin
ektoderm kičmenjaci mozak (rhombencephalon, mesencephalon i prosencephalon)
ektoderm kičmenjaci kičmeni nervi i motorni neuroni
ektoderm kičmenjaci retina
 1. ^ generalno odnosi se na sve ili na većinu životinja.
 2. ^ kičmenjaci odnosi se na sve ili na većinu kičmenjaka

Literatura

uredi
 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Mariček, Magdalena; Ćurčić, B; Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1996.
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
 • Petrović, V. M, Radojčić, R, M: Uporedna fiziologija (drugi deo), ZUNS, Beograd, 1994.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečje novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.

Spoljašnje veze

uredi