Кристофелови симболи

Кристофелови симболи у диференцијалној геометрији представљају коефицијенте који описују паралелни транспорт у криволинијским координатним системима. Добили су име по немачком математичару Елвину Бруну Кристофелу. Кристофелови симболи прве врсте означавају се са а симболи друге врсте са . У целом тексту користи се Ајнштајнова конвенција да се сумира по индексима који се појављаују више пута.

Паралелни транспорт на сфери


Паралелни транспорт

уреди
 
Слика 1.

Када у криволинијском систему одузимамо два вектора поред уобичајене разлике два вектора у правоугаоном систему имамо и додатну разлику због паралелнога транспорта једнога вектора до другога. Нека у   вектор има вредност   а у некој тачки   вредност   Ако вектор   транспортујемо до   он се због паралелнога транспорта у криволинијским координатама промени за   Укупна разлика два вектора постаје онда:

 

Паралелни транспорт зависан је од Кристофелових симбола:

 

Ту се користи Ајнштајнова конвенција да се сумира по индексима који се појављаују више пута.

 
Слика 2.

Пример у поларном систему

уреди

Узмимо поларни координатни систем у коме се тачка налази на удаљености   и под углом   Нека вектор   има координате  , односно налази се на удаљеност   од центра и из центра се види под углом  . Препоставимо да се велтор премешта из једне у другу тачку. Његове компоненте се не мјењају у правоугаоном координатном систему. У поларном систему вектора   остаје исте величине јер величина вектора на једном месту је:

 

а на другом је:

 

па се добија:

 

Паралелан транспорт дуж лука

уреди

Током транслације дуж лука мењају се обе координате, па са слике 2 видимо да је:  ,  , и   па је:

 

Осим тога пошто је  ,  , и  , онда је

 

Означимо ли: ,  ,   и   онда се из формуле, у којој је конвенција да се сумира по индексима који се појављаују два или више пута

 

могу добити Кристофелови симболи као:  ,  , а сви остали су нула.

Кристофелови симболи прве и друге врсте

уреди

Кристофелови симболи прве и друге врсте повезани су следећом релацијом:

 

Кристофелови симболи повезани су са метричким тензором. Ако знамо метрички тензор за неки криволинијски систем тада се Кристофелови симболи друге врсте могу потпуно представити преко одговарајућега матричкога тензора:

 

а ту је   контраваријантни приказ метричкога тензора, а   представља коваријантан приказ метричкога тензора, а повезани су изразом  . Кристофелови симболи прве врсте даду се приказати као:  

 

Кристофелови симболи су симетрични по доњим индексима;

 

С друге стране коваријантан извод метричкога тензора може се приказати преко Кристофелових симбола:

 

У неким системима

уреди

За сферни координатни систем компоненте метричкога тензора су  ,  ,  ,  ,  . па су Кристофелови симболи дани са:

 

За цилиндрични координатни систем симболи су:

 

Коваријантан извод

уреди

Преко Кристофелових симбола приказује се коваријантан извод тензора: Коваријантни извод тензорскога поља   је

 

тј.

 

За мешано тензорско поље имамо:

 

а за тензорско поље поље типа (0,2) коваријантан извод је:

 

Коваријантни извод за неки тензор типа (n, m) је:

 

Контракција

уреди

Користи се Ајнштајнова конвенција да се сумира по индексима који се појављаују више пута. Контракцијом Кристофелових симбола односно сумацијом по индексу, који се понавља добија се:

 

и

 

Ту је |g| детерминанта од  , односно коваријантнога приказа метричкога тензора. С друге стране   означава контраваријантни приказ метричкога тензора, а два приказа тензора повезана су изразом  .

Трансформација

уреди

При трансформацији једнога система   у други  , вектори базе се коваријантно трансформишу:

 

па се добија формула трансформације Кристофелових симбола:

 

Литература

уреди