Notni sistem je sredstvo za beleženje nota. Predstavljen je sa pet paralelnih linija i četiri jednaka razmaka među njima. Svaka linija i praznina služe određivanju visine na njoj zapisane note pri čemu uvek važi pravilo da se nota koja predstavlja niži ton (ton sa manjom frekvencijom) piše niže a viši ton (ton sa većom frekvencijom) više.

Tipična partitura za klavir, koja uključuje dva notna sistema, od kojih je gornji najčešće u violinskom a donji najčešće u bas-ključu.

Ukoliko note predstavljaju tonove koji se zbog veće dubine ili visine ne mogu predstaviti u notnom sistemu, koriste se pomoćne linije i praznine, koje predstavljaju proširenje notnog sistema, sa istim razmacima između linija. Ove linije i praznine stoje samo na mestima gde postoji potreba za pisanjem ovih nota.

Najznačajniji faktor za određivanje tačne visine tona su ključ, koji se obično piše na početku notnog sistema, i predznaci, koji se obično pišu nakon samog ključa. Oba ova elvementa se takođe mogu pisati i u taktovima — unutar samog notnog zapisa. Dalji činioci za označavanje visine tona su snizilice, povisilice i razrešilice, čijim grupama se vrši zapis predznaka, ali se takođe mogu koristiti pojedinačno, za definisanje visina kako pojednnačnih nota, tako i svih nota koje leže na jednoj liniji u istom taktu.

Muzička notacija
Notni sistem predznacitakttaktica
Note pomoćne linijetačkasnizilicapovisilicarazrešilicapauzaligatura
Ključevi violinskialtovskibas-ključ
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti