Глаголски придев радни

прост и безличан глаголски облик
Глаголски облици
Лични
Презент
Аорист
Перфекат
Имперфекат
Плусквамперфекат
Футур I
Футур II
Императив
Потенцијал
Нелични
Инфинитив
Глаголски придев радни
Глаголски придев трпни
Глаголски прилог садашњи
Глаголски прилог прошли

Глаголски придев радни или активни партицип је прост и безличан глаголски облик. Означава извршену радњу и да су субјекти били активни, односно, описује активно учешће субјекта у радњи. Служи за грађење сложених глаголских облика:

Грађење уреди

Глаголски придев радни гради се од инфинитивне основе и наставака:

 • -о (мушки род једнине)
 • -ла (женски род једнине)
 • -ло (средњи род једнине)
 • -ли (мушки род множине)
 • -ле (женски род множине)
 • -ла (средњи род множине)

Стандардни глаголи са наставком -ти уреди

Пример: слушати (инфинитивна основа: слуша)

 • слушао
 • слушала
 • слушало
 • слушали
 • слушале
 • слушала

Изузетак када се налази сугласник испред инфинитивног наставка уреди

Пример: сести, јести, плести, расти, пасти

Инфинитивна основа се гради од аористне основе, првог лица једнине, одбијањем -ох, -х

Глаголи чија се инфинитивна основа завршава на -д или -т, избацују те сугласнике у радном глаголском придеву.

 • сести/се(д)-ох/сео
 • красти/кра(д)-ох/крао
 • цвасти/цва(т)-ох/цвао
 • јести/је(д)-ох/јео
 • мести/ме(т)-ох/мео
 • прести/пре(д)-ох/прео
 • плести/пле(т)-ох/плео
 • пасти/па(д)-ох/пао
 • срести/сре(т)-ох/срео

Осим када се основа у мушком роду завршава сугласником, када се испред -о умеће непостојано -а-.

 • расти/раст-ох/раст-а-о

1. растао 2. расла 3. расло

1. расли 2. расле 3. расла

Изузетак за глаголе са инфинитивним наставком -ћи уреди

Пример: тећи, пећи, рећи, сећи, лећи, моћи

Инфинитивна основа се гради од аористне основе, првог лица једнине, одбијањем -ох, -х, и додавањем наставака, осим у ситуацијама када се основа завршава сугласником и у мушком роду се умеће непостојано -а-.

 • тећи/тек-ох/текао текла/текло/текли/текле/текла.
 • пећи/пек-ох/пекао
 • рећи/рек-ох/рекао
 • сећи/сек-ох/секао
 • лећи/лег-ох/легао
 • моћи/мог-ох/могао
 • стићи/стиг-ох/стигао

Глагол ићи и из њега изведени глаголи уреди

Пример: ићи, доћи, прићи, проћи, отићи, ући.

Инфинитивна основа би се у овом случају завршавала или на -д или на -ђ. Међутим основа је суплетивна и из историјских разлога се завршава на -ш.

 • ићи/ишао
 • доћи/дошао
 • прићи/пришао
 • проћи/прошао
 • отићи/отишао
 • ући/ушао

Спољашње везе уреди