Индонежански језик

Индонежански језик (изворни назив: Bahasa Indonesia) је један од аустронезијских језика. То је званични језик Индонезије. Близак је малајском језику (тачније, он је стандардизована форма малајског језика са североисточне Суматре).[2] У њему је приметан утицај санскрита, кинеског, арапског, португалског, енглеског и највише холандског језика. Стандардизован је 1945. када је Индонезија стекла независност. Пише се латинским алфабетом.

индонежански језик
Bahasa Indonesia
Изговор/bɑˈhɑsə/, /bɑˈhɑsə ˌɪndəˈniʒə, -ʃə, -ziə, -doʊ-/, /ˌɪndəˈniʒən, -ʃən, -ziən, -doʊ-/
Говори се у Индонезија
 Источни Тимор
Регионјугоисточна Азија и индонежанска дијаспора
Број говорника
140-220 милиона (17-30 милиона као први језик)[1] (2011)
латиница (индонежански алфабет)
Званични статус
Службени језик у
 Индонезија
 Источни Тимор
РегулишеPusat Bahasa
Језички кодови
ISO 639-1id
ISO 639-2ind
ISO 639-3ind
Области у којима је индонежански:
  службени и главни језик
  мањински језик
Говорник индонежанског

Већина Индонежана у свакодневној комуникацији користи локалне језике. Индонежански језик је језик масовних медија, државне администрације и образовања. Индонезија је четврта најмногољуднија нација на свету - у којој већина говори индонежански, што овај језик чини једним од најшире кориштених говорних језика.[3] Већина Индонежана, осим што говори национални језик, течно говори барем један од више од 700 аутохтоних локалних језика; примери укључују јавански, сундански и балијски, који се обично користе код куће и у локалној заједници.[4][5] Међутим, већина формалног образовања и готово сви национални масовни медији, влада, администрација, правосуђе и други облици комуникације спроводе се на индонежанском језику.[6]

Термин „индонежански“ првенствено је повезан са националним стандардним дијалектом (бахаса баку).[7] Међутим, у општијем смислу, обухвата и разне локалне варијетете који се говоре широм индонежанског архипелага.[2][8] Стандардни индонежански је ограничен углавном на формалне ситуације, постојеће у диглосном односу са народним малајским варијететима, који се обично користе за свакодневну комуникацију, паралелно са горе поменутим регионалним језицима.[7][4]

Речи

уреди

Бројеви

уреди
 
Стара новчаница од хиљаду индонежанских рупија на којој је индонежански национални херој Томас Матулеси.

Кардинални бројеви

уреди
Број Српски Индонежански
0 нула nol [nol]
1 један satu [sa•tu]
2 два dua [du•(w)a]
3 три tiga [ti•ga]
4 четири empat [əm•pat]
5 пет lima [li•ma]
6 шест enam [ə•nam]
7 седам tujuh [tu•dʒuh]
8 осам delapan [də•la•pan]
9 девет sembilan [səm•bi•lan]
10 десет sepuluh [sə•pu•luh]
11 елевен sebelas [sə•bə•las]
12 дванаест dua belas [du•(w)a bə•las]
13 тринаест tiga belas [ti•ga bə•las]
14 четрнаест empat belas [əm•pat bə•las]
15 петнаест lima belas [li•ma bə•las]
20 двадесет dua puluh [du•(w)a pu•luh]
21 двадесет један dua puluh satu [du•(w)a pu•luh sa•tu]
30 тридесет tiga puluh [ti•ga pu•luh]
100 сто seratus [sə•ra•tus]
200 двесто dua ratus [du•(w)a ra•tus]
210 двесто десет dua ratus sepuluh [du•(w)a ra•tus sə•pu•luh]
897 осамсто деведесет седам delapan ratus sembilan puluh tujuh [də•la•pan ra•tus səm•bi•lan pu•luh tu•dʒuh]
1000 хиљаду seribu [sə•ri•bu]
10000 десет хиљада sepuluh ribu [sə•pu•luh ri•bu]
100000 сто хиљада seratus ribu [sə•ra•tus ri•bu]
1000000 милион sejuta или satu juta [sə•dʒu•ta] или [sa•tu dʒu•ta]
1000000000 милијарда satu miliar [sa•tu mi•li•(j)ar] или [sa•tu mil•jar]
1000000000000 билион satu triliun [sa•tu tri•li•(j)un] или [sa•tu tril•jun]

Редни бројеви

уреди
Број Српски Индонежански
1. први pertama [pər•ta•ma] или kesatu [kə•sa•tu]
2. други kedua [kə•du•(w)a]
3. трећи ketiga [kə•ti•ga]
4. четврти keempat [kə•əm•pat]
5. пети kelima [kə•li•ma]
6. шести keenam [kə•ə•nam]
7. седми ketujuh [kə•tu•dʒuh]
8. осми kedelapan [kə•də•la•pan]
9. девети kesembilan [kə•səm•bi•lan]
10. десети kesepuluh [kə•sə•pu•luh]

Дани и месеци

уреди
 
Календар на индонежанском језику

Дани

уреди
Српски Индонежански
Понедељак Senin [sə•nin]
Уторак Selasa [sə•la•sa]
Среда Rabu [ra•bu]
Четвртак Kamis [ka•mis]
Петак Jumat [dʒum•at]
Субота Sabtu [sab•tu]
Недеља Minggu [miŋ•gu]

Месеци

уреди
Енглески Индонежански
Јануар Januari [dʒa•nu•(w)a•ri]
Фебруар Februari [fɛb•ru•(w)a•ri]
Март Maret [ma•rət]
Април April [ap•ril]
Мај Mei [meɪ]
Јун Juni [dʒu•ni•]
Јул Juli [dʒu•li]
Август Agustus [a•gus•tus]
Септембар September [sɛp•tɛm•bər]
Октобар Oktober [ok•to•bər]
Новембар November [no•fɛm•bər]
Децембар Desember [dɛ•sɛm•bər]

Уобичајене фразе

уреди
Српски Индонежански Спеловање (у IPA)
Хало! Halo! [ˈhalo]
Добро јутро! Selamat pagi! [sə'lamat ˈpagi]
Добар дан! Selamat siang! [səˈlamat ˈsiaŋ]
Добро вече! или Лаку ноћ! Selamat malam! [səˈlamat ˈmalam]
Збогом! Selamat tinggal! [sə'lamat ˈtiŋɡal]
Видимо се касније! Sampai jumpa lagi! [ˈsampai̯ ˈdʒumpa ˈlagi]
Хвала вам Terima kasih (стандардно, формално) [təˈrima ˈkasih]
Хвала Makasih (колоквијално) [maˈkasih]
Нема на чему Sama-sama или terima kasih kembali [ˈsa'ma ˈsama] или [təˈrima ˈkasih kəm'bali]
Да Ya (стандардно) или iya (колоквијално) [ˈja] или [ˈija]
Не Tidak или tak [ˈtidaʔ] или [ˈtaʔ]
И Dan [ˈdan]
Или Atau [a'tau̯]
Зато Karena [ˈkarəna]
Према томе Karena itu [ˈkarəna ˈʔitu]
Ништа Tidak ada [ˈtidaʔ ˈada]
Можда Mungkin [ˈmuŋkin]
Како сте? Apa kabar? [ˈapa ˈkabar]
Добро сам Baik или Baik-baik saja [ˈbaik] или [ˈbaik ˈbaik ˈsadʒa]
Желим вам пријатан дан! Semoga hari Anda menyenangkan! [sə'moga ˈhari ˈʔanda məɲəˈnaŋkan]
Пријатно! Selamat makan! или Selamat menikmati! [sə'lamat ˈmakan] или [səˈlamat mənikˈmati]
Жао ми је Maafkan saya [ma'ʔafkan ˈsaja]
Извините Permisi [pər'misi]
Шта? Apa? [ˈapa]
Ко? Siapa? [siˈapa]
Кад? Kapan? [ˈkapan]
Где? Di mana? [di ˈmana]
Зашто? Mengapa? (стандардно) или kenapa? (колоквијално) [mə'ŋapa] или [kə'napa]
Како? Bagaimana? [baɡai̯'mana]
Колико? Berapa? [bə'rapa]
Како се зовеш? Nama Anda siapa? [ˈnama ˈʔanda siˈapa]
Моје име је... Nama saya... [ˈnama ˈsaja]
Да ли знаш? Apakah Anda tahu? [aˈpakah ˈʔanda ˈtahu]
Да, знам / Не, не знам Ya, saya tahu / Tidak, saya tidak tahu [ˈja ˈsaja ˈtahu] / [ˈtidaʔ ˈsaja ˈtidaʔ ˈtahu]
Можете да говорите индонежански? Bisakah Anda berbicara bahasa Indonesia? [bərbi'tʃara baˈhasa ʔindoˈnesi̯a]
Да, могу да говорим индонежански / Не, не знам индонежански Ya, saya bisa berbicara bahasa Indonesia / Tidak, saya tidak bisa berbicara bahasa indonesia [ˈja ˈsaja ˈbisa bərbiˈtʃara baˈhasa Indoˈnesi̯a] / [ˈtidaʔ ˈsaja ˈtidaʔ ˈbisa bərbiˈtʃara baˈhasa ʔindoˈnesi̯a]
Колико је сати? Pukul berapa sekarang? [ˈpukul bə'rapa səˈkaraŋ]
Сада је 5.00 Sekarang pukul 5.00 [səˈkaraŋ ˈpukul ˈlima]
Када ћете ићи на забаву? Kapan Anda akan pergi ke pesta itu? [ˈkapan ˈʔanda ˈʔakan pər'gi ke ˈpesta ˈʔitu]
Ускоро Nanti [ˈnanti]
Данас Hari ini [ˈhari ˈʔini]
Сутра Besok [ˈbesok]
Прексутра Lusa [ˈlusa]
Јуче Kemarin [kə'marin]
Честитам! Selamat! [sə'lamat]
Срећна Нова година! Selamat Tahun Baru! [sə'lamat ˈtahun ˈbaru]
Срећан Божић! Selamat Natal! [sə'lamat ˈnatal]
Молимо вас Mohon или tolong [ˈmohon] или [ˈtoloŋ]
Стоп! Berhenti! [bər'henti]
Срећсн сам Saya senang [ˈsaja sə'naŋ]
Разумем Saya mengerti [ˈsaja ˈməŋərti]
Помоћ! Tolong! [ˈtoloŋ]
Потребна ми је помоћ Saya memerlukan bantuan [ˈsaja məmərˈlukan ban'tuan]
Да ли можете да ми помогнете? Bisakah Anda menolong saya? [biˈsakah ˈʔanda mə'noloŋ ˈsaja]
Могу ли ти помоћи? / Да ли ти треба помоћ? Dapatkah saya membantu Anda? / Apakah Anda membutuhkan bantuan? [da'patkah ˈsaja məm'bantu ˈʔanda] / [aˈpakah ˈʔanda məmbuˈtuhkan banˈtuan]
Могу ли да позајмим вашу гумицу? Bolehkah saya meminjam penghapus Anda? [boˈlehkah ˈsaja mə'minjam peŋ'hapus ˈʔanda]
Са задовољством Dengan senang hati [dəˈŋan sə'naŋ ˈhati]
Добродошли Selamat datang [sə'lamat ˈdataŋ]
Добродошли у Индонезију Selamat datang di Indonesia [sə'lamat ˈdataŋ di ʔindoˈnesi̯a]
Слажем се / не слажем се Saya setuju / Saya tidak setuju [ˈsaja sə'tudʒu] / [ˈsaja ˈtidaʔ sə'tudʒu]
Разумем / не разумем Saya mengerti / Saya tidak mengerti [ˈsaja ˈməŋərti] / [ˈsaja ˈtidaʔ ˈməŋərti]
Гладан сам Saya lapar [ˈsaja ˈlapar]
Жедан сам Saya haus [ˈsaja ˈhaus]
Болестан сам Saya sakit [ˈsaja ˈsakit]
Желим вам брз опоравак Semoga cepat sembuh [sə'moga tʃə'pat səmˈbuh]

Примери

уреди

Следећи текстови су изводи из званичних превода Универзалне декларације о људским правима на индонежански и малезијски малајски, заједно са преводом оригинала декларације на српски језик.

Српски[9] Индонежански[10] Малајски[11]
Универзална декларација о људским правима Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia Perisytiharan Hak Asasi Manusia sejagat
Члан 1 Pasal 1 Perkara 1
Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима. Они су обдарени разумом и савешћу и треба да делују једни према другима у духу братства. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi maruah dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bergaul dengan semangat persaudaraan.

Референце

уреди
 1. ^ Badan Pusat Statistik (28. 3. 2013). „Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010 (Result of Indonesia Population Census 2010)”. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk ... = Population of Indonesia : Result of Indonesia Population Census: 421, 427. ISSN 2302-8513. Архивирано из оригинала 2. 4. 2015. г. Приступљено 12. 4. 2015. 
 2. ^ а б Uri Tadmor (2008). „Grammatical borrowing in Indonesian”. Ур.: Yaron Matras; Jeanette Sakel. Grammatical Borrowing in Cross-Linguistic Perspective (на језику: енглески). Walter de Gruyter. стр. 301. ISBN 978-3-11-019919-2. 
 3. ^ James Neil Sneddon. The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society. UNSW Press, 2004. Page 14."
 4. ^ а б Setiono Sugiharto (28. 10. 2013). „Indigenous language policy as a national cultural strategy”. The Jakarta Post. Архивирано из оригинала 16. 9. 2018. г. Приступљено 9. 1. 2014. 
 5. ^ Hammam Riza (2008). „Resources Report on Languages of Indonesia” (PDF). Архивирано (PDF) из оригинала 9. 1. 2014. г. Приступљено 9. 1. 2014. 
 6. ^ [1]
 7. ^ а б Sneddon, James (2003). „Diglossia in Indonesian”. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 159 (4): 519—549. ISSN 0006-2294. JSTOR 27868068. doi:10.1163/22134379-90003741 . 
 8. ^ Uri Tadmor (2009). „Malay-Indonesian”. Ур.: Bernard Comrie. The World's Major Languages (на језику: енглески). Routledge. стр. 791. ISBN 9781134261567. 
 9. ^ „OHCHR -”. www.ohchr.org. Архивирано из оригинала 30. 8. 2016. г. Приступљено 16. 8. 2016. 
 10. ^ „OHCHR -”. www.ohchr.org. Архивирано из оригинала 21. 9. 2016. г. Приступљено 16. 8. 2016. 
 11. ^ „OHCHR -”. www.ohchr.org. Архивирано из оригинала 21. 9. 2016. г. Приступљено 16. 8. 2016. 

Спољашње везе

уреди