Glagolski prilog sadašnji

Glagolski oblici
Lični
Prezent
Aorist
Perfekat
Imperfekat
Pluskvamperfekat
Futur I
Futur II
Imperativ
Potencijal
Nelični
Infinitiv
Glagolski pridev radni
Glagolski pridev trpni
Glagolski prilog sadašnji
Glagolski prilog prošli

Glagolski prilog sadašnji je prost i neličan glagolski oblik koji označava radnju koja se vrši istovremeno ili paralelno sa radnjom koju određuje. U rečenici je obično priloška odredba za način. Gradi se samo od nesvršenih glagola. Dobija se od 3. lica množine prezenta i nastavka -ći u infinitivu.

Primeri uredi

Infinitiv Treće lice množine prezenta Glagolski prilog sadašnji
Crtati Crtaju Crtajući
Nositi Nose Noseći
Ići (-ći je u infinitivu) Idu Idući (-ći je u glagolskom prilogu sadašnjem)

Pogrešni oblici ovog priloga dolaze kao posledica nepoznavanja njegovog građenja. Često se čuje da neko kaže mahajući, umesto mašući, dihajući, umesto dišući, vikajući umesto vičući i tako dalje.

Spoljašnje veze uredi