Dragan Danelišen (Banja Luka, 14. jun 1941Banja Luka, 15. januar 2024) bio je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Panevropskog univerziteta "Apeiron". Uža naučna oblast mu je hirurgija i dječja hirurgija. Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 5. septembra 2008, a za redovnog 21. decembra 2012. godine.

Dragan Danelišen
Lični podaci
Datum rođenja(1941-06-14)14. jun 1941.
Mesto rođenjaBanja Luka, NDH
Datum smrti15. januar 2024.(2024-01-15) (82 god.)
Mesto smrtiBanja Luka, Republika Srpska, BiH
DržavljanstvoRepublike Srpske
Religijapravoslavlje
ObrazovanjeMedicinski fakultet u Zagrebu
Naučni rad
Poljehirurgija i dječja hirurgija
AkademijaANURS

Biografija uredi

Ro­đen je u Banjoj Luci, gdje je ži­vio i ra­dio. U rodnom gradu za­vršio je os­nov­nu ško­­lu i realnu gimnaziju (1959), a Medicinski fa­­­­­­kultet u Za­grebu (1966). Spe­ci­ja­lis­tički ispit iz opšte hirur­gije položio je 1974. u Zagrebu, a spe­­ci­ja­listički ispit iz dječije hirurgije 1985. u Beogradu. Magistarski rad "Posttraumatska splenektomija i njen učinak na serumske imunoglobuline u korelaciji s T i B limfocitima" odbra­nio je 1986. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju "Imunološka opravdanost i hirurške mogućnosti očuvanja povrijeđene slezene" 1989. na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Na istom fakultetu iza­bran je za asistenta 1978, docenta 1989, vanrednog profesora 1996. i re­dov­­nog 2004. godine. Predavao je predmete Hirurgija sa ratnom hirur­gijom i Biološka antropologija sa os­no­va­ma sportske medicine. Za profe­sora eme­ritusa izabran je 2009. godine. Na Panevropskom univerzitetu "Apei­ron" u Banjoj Luci obavljao je duž­nost rek­tora.[1]

Osnivač je i dugogodišnji načelnik Klinike za dječiju hirurgiju Uni­verzitetskog kli­ničkog centra Republike Srpske. Većinu radnog vijeka po­svetio je hirurgiji i nauci. Bio je nosilac naučnois­traživačkog pro­jekta "Povrede u prometu" Jugoslovenske akademije zna­no­sti i umjetnosti (1989). Više puta boravio je na stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu i to u poznatim centrima za hirurgiju i dječju hirurgiju u Ljubljani, Beo­gra­du, Zagrebu, Italiji, SAD, Japanu, Francuskoj. Posjeduje sertifikat kon­­tinuirane edukacije I kategorije iz kolorektalne hirurgije (Cliveland Cli­nic, Ohio – Clinical Fondation).[1]

Svoju hiruršku praksu započeo je abdominalnom hirurgijom, gdje je os­tvario zapažene rezultate na polju inovacionih tehnika: vagotomije, he­pa­to­bilijarne hirurgije i portalne hipertenzije. Prelaskom na dječju hi­rur­giju, najveće interesovanje pokazao je za oblast neonatološke hirurgije, embrio­nalnih tumora, dječje urologije i politraume. Dao je nove, ori­gi­nal­ne, op­er­ativne tehnike u liječenju kongenitalnih anomalija, veziko­ure­te­ra­l­nog ref­luksa, reimplantacija slezine i vlastite, u svijetu inau­gu­ri­sa­ne, me­to­de liječenja povreda kolona i rektuma lokalnom aplikacijom ki­seo­ni­ka (Se­ul 1994). Autor je četrnaest knjiga i 144 rada, od kojih su mnogi pu­bli­kovani u vo­de­ćim me­đu­narodnim ča­so­pi­si­ma. Po­seb­nu pažnju i interesovanje iza­zva­le su knjige o različitim aspektima stradanja djece u Odmrambeno-otadžbinskom ratu 19921995, pisane dvojezično, pod naslovom "Ko njih pita – Who asks them", Banja Luka 1995; "Pokidani polljupci – The pluc­­ked buds", Sarajevo 2002; "Dječija hirurška propedevtika", Banja Luka 2002; "Zdrastvena njega kardiopulmonalih bolesnika" (koautor), Banja Luka 2009.[1]

Član je Savjetodavnog vijeća Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka i brojnih međunarodnih stručnih udruženja: Europian network of sport science, education and employment, American pediatric surgical asso­cia­tion, Asia-Pacific federation of coloproctology, Associa­tion Francaise de Chi­rur­gie, Ud­ru­­ženja dečjih hirurga Srbije.[1]

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske iza­bran je 5. septembra 2008, a za redovnog 21. decembra 2012. godine. Od 2016. se­kre­tar je Akademijinog Odjeljenja medicinskih nauka. Bio je svestran i uspješan sportista – član jugoslovenske re­pre­zen­ta­cije u atletici, rukometaš, jedriličar i motorni pilot.[1] Takođe bio je dugogodišnji ljekar u BK Slavija iz Banja Luke i bokseru Marijanu Benešu.[2]

Preminuo je 15. januara 2024. godine u Banjoj Luci.[3]

Priznanja uredi

Dobitnik je više priznanja i nagrada:

 • Plaketa Društva ljekara BiH (1981);
 • "Zlatni Hipokrat" Saveza zdravstvenih radnika Jugo­sla­vije (1990);
 • Priznanje Mreže građanskog obrazovanja CIVITAS;
 • Zlatna plaketa za inau­gu­raciju originalne hirurške metode ("Local aplication Oxigen in trettment infection of extraperitoneal rectal segment war wound", Asian Federation of Colo­proc­tology, Seul, 1995);
 • Povelja za naročite zasluge i izuzetni dopri­nos afirmaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (2013);
 • Pla­­keta „Collegium Intelectum” (2015);
 • Zlatni grb grada Banja Luka za izuzetan do­prinos i uspjeh u oblasti medicine, obrazovanja i sporta (2016);[4]
 • Srebrna plaketa povodom 60-godišnjice osnivanja Atletskog saveza BiH;
 • Povelja za­hvalnosti Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih bo­raca i nestalih civila Republike Srpske za objavljivanje prve publi­ka­cije o stradanju 12 banjalučkih beba ("Ko njih pita", 1995);
 • Zahvalnica Udru­ženja ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova, Banja Luka, za do­pri­nos zbri­njavanju ranjenih boraca VRS u ratu 1992–1995;
 • Spomen-plaketa At­letskog saveza Republike Srpske prvom predsjedniku – povodom 25-godišnjice od osnivanja ASRS (2017).

Reference uredi

 1. ^ a b v g d „Dragan Danelišen”. ANURS. Pristupljeno 1. 6. 2021. 
 2. ^ Pašagić, Darko (06. 09. 2018). „Sportska ikona grada na Vrbasu”. Glas Srpske. Pristupljeno 1. 6. 2021. 
 3. ^ „Preminuo akademik Dragan Danelišen”. RTRS. 15. 01. 2024. Pristupljeno 15. 1. 2024. 
 4. ^ „Nagrade i priznanja Grada”. Grad Banja Luka. Pristupljeno 1. 6. 2021.