Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu je visokoobrazovna i naučna ustanova na kojoj se obavljaju studije prvog, drugog i trećeg stepena, kao i studije za inovaciju znanja i stručnog obrazovanja iz oblasti prava.

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Tipdržavni
AfilijacijaUniverzitet u Nišu
Dekanprof. dr Nebojša Raičević[1]
Broj zaposlenih92
Nastavno osoblje46
Lokacija Srbija
Veb-sajthttp://www.prafak.ni.ac.rs[2]

Istorijat uredi

Prvi niški fakulteti formirani su 1960. godine pod okriljem Univerziteta u Beogradu. Bili su to Pravno-ekonomski, Medicinski i Tehnički fakultet. Pravni fakultet u Nišu osnovan je kao Pravni odsek Pravno-ekonomskog fakulteta u Nišu, u sastavu Univerziteta u Beogradu. Od 01.10.1970. godine Fakultet je samostalna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu. Nastava na osnovnim studijama započela je 1. oktobra 1960. godine. Prvu generaciju studenata školske 1960/61. godine činila su 503 studenta. U istoj školskoj godini, Fakultet je imao samo četiri nastavnika i dva saradnika u stalnom radnom odnosu.

Od osnivanja do 1965. godine i od 1978. do 1986. godine, Fakultet je organizovao nastavu u dvogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, za sticanje diplome višeg obrazovanja (pravnik), odnosno diplome visokog obrazovanja (diplomirani pravnik). Sve do 1992. godine, nastava je posebno organizovana za redovne i vanredne studente. Zbog velikog broja vanrednih studenata, Fakultet je, u periodu 1964—1977. godine osnivao centre za vanredno studiranje izvan svog sedišta, a u toku 1977. godine, formirao je Odeljenje u Zaječaru, koje je radilo sve do 1988. godine. Fakultet je permanentno unapređivao Nastavni program usvajanjem novih nastavnih planova (1960, 1974, 2003, 2007).

U periodu od 1960. do 1965. godine, nastava je izvođena samo na pravosudnom smeru, iako su postojala još dva smera: privredno-pravni i političko-upravni. U periodu 1979—1974. godine, Nastavni plan predviđao je, pored obaveznih, i izvestan broj izbornih predmeta, čije je izučavanje obezbeđivalo izvesnu specijalizaciju. Od 1974. do 2003. godine, Fakultet je obrazovao pravne stručnjake opšteg profila. Nastavnim planom od 2003. godine predviđeno je osam nastavnih grupa, što je omogućilo studentima da profilišu svoje pravničko obrazovanje.

Od 1970. godine na Fakultetu se ostvaruju poslediplomske studije:

 • magistarske studije u dvogodišnjem trajanju i
 • specijalističke studije u trajanju od jedne godine.

Prema Nastavnom planu od 2003. godine magistarske studije obuhvataju 18 smerova, a specijalističke 10 smerova.

Tokom 53 godine kontinuiranog rada Fakulteta zvanje diplomirani pravnik steklo je 6.332 studenata, a zvanje pravnik 6.435 studenata. Naučno zvanje magistra za odgovarajuće oblasti prava stekao je 121 student, a zvanje specijaliste za odgovarajuće oblasti prava steklo je 55 studenata. Zvanje doktora pravnih nauka stekla su 72 kandidata.

Obrazovna delatnost uredi

Početkom 2012. godine, posebna pažnja bila je posvećena pripremama za upis 52. generacije studenata na osnovne akademske studije prava koje se realizuju po novom studijskom programu, kao i za upis studenata na master i doktorske studije. Tokom aprila i maja 2012. godine organizovane su redovne promotivne aktivnosti u srednjim školama u cilju adekvatne prezentacije novog studijskog programa osnovnih akademskih studija prava i dodatne motivacije srednjoškolaca za upis na prvu godinu studija.

U skladu sa odredbama Zajedničkog konkursa Univerziteta u Nišu Fakultet je, za školsku 2012/2013. godinu, izvršio upis studenata:

 • u prvu godinu osnovnih akademskih studija prava: u sedištu u Nišu, 280 studenata, čije se obrazovanje finansira na teret budžeta i 296 studenata koji plaćaju školarinu, a u odeljenju u Medveđi, 30 studenata, čije se obrazovanje finansira na teret budžeta i 5 koji plaćaju školarinu;
 • u prvu godinu master akademskih studija prava upisana su 43 studenta na teret budžeta;
 • u prvu godinu doktorskih akademskih studija prava (šesta generacija studenata) upisana su 22 studenta (tri na teret budžeta i devetnaest u svojstvu samofinansirajućeg studenta).

Za studente svih godina osnovnih akademskih studija, u jesenjem semestru, školske 2012/2013. godine, nastava je organizovana u skladu sa inoviranim Studijskim programom osnovnih akademskih studija iz 2011. godine. Nastava u jesenjem semestru, školske 2012/2013. u potpunosti je realizovana, saglasno Planu izvođenja nastave i planovima rada na predmetima. Pored realizacije studijskih programa, Fakultet je i tokom 2012. godine nastavio da realizuje i unapređuje neformalne oblike obrazovanja ostvarivanjem programa Pravne klinike.

Naučno-istraživačka delatnost uredi

Naučno-istraživački rad obuhvatio je individualni i kolektivni naučno-istraživački i stručni rad nastavnika i saradnika. Tokom 2012. godine, Centar za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta u Nišu neposredno je realizovao, odnosno doprineo u realizaciji sledećih aktivnosti:

 • 1. Organizovanje međunarodnog naučnog skupa „MEDIJI I PRAVO”
 • 2. Pružanje stručne i tehničke podrške realizaciji projekta “Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru”.
 • 3. Pružanje stručne i tehničke podrške realizaciji projekta regionalnih master studija Prava intelektualne svojine u okviru TEMPUS programa.
 • 4. Pružanje stručne i tehničke podrške realizaciji makro projekta „Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države“.
 • 5. Praćenje konkursa za finansiranje naučnih istraživanja domaćih i stranih institucija i organizacija i pružanje informacija, stručne i tehničke podrške nastavnicima i saradnicima za učešće na konkursima za naučno i stručno usavršavanje i studijske boravke.

Rukovodeće telo Fakulteta uredi

Dekanat Fakulteta čine dekan i tri prodekana. Dekan fakulteta predstavlja i zastupa Fakultet, upravlja Fakultetom, stara se o zakonitosti, primeni opštih akata Fakulteta, izvršavanju odluka organa Fakulteta i vrši druge poslove u skladu sa Statutom.

Fakultet ima prodekana za nastavu i naučni rad, prodekana za materijalno-finansijsko poslovanje i studenta prodekana.

Savetodavnu funkciju u upravljanju poslovima Fakulteta vrši Kolegijum, savetodavno telo koje čine dekan, prodekani, upravnik Centra za pravna i društvena istraživanja i šefovi katedara.

Katedre[3] uredi

 • Katedra za pravnoteorijske nauke
 • Katedra za javnopravne nauke
 • Katedra za krivičnopravne nauke
 • Katedra za građanskopravne nauke
 • Katedra za trgovinskopravne nauke
 • Katedra za pravnoekonomske nauke
 • Katedra za pravnoistorijske nauke
 • Katedra za međunarodnopravne nauke

Vidi još uredi

Reference uredi

 1. ^ „Prof. dr Nebojša Raičević”. Zvanični sajt. Pristupljeno 12. 11. 2017. 
 2. ^ „Pravni fakultet Univerziteta u Nišu”. Pristupljeno 12. 11. 2017. 
 3. ^ „Katedre Pravnog fakuleta Univerziteta u Nišu”. Pristupljeno 12. 11. 2017.