Скупштина града Београда

Скупштина града Београда је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града.

Скупштина града Београда
Logo of City Assembly of Belgrade.png
Логотип Скупштине Града Београда
Врста
Оснивање1841.
ВрстаЈеднодомни систем
Почетак новог сазива9. мај 2018. год.; пре 2 године (2018-05-09)
Предводништво
Председник Скупштине града БеоградаНикола Никодијевић (СПС)
од 24. априла 2014.
Структура
Belgerade2018 Parliament.svg
Политичке
групе
     коалиција око СНС-а (64)
     коалиција око Драгана Ђиласа (26)

     независна листа Александра Шапића (12)
     коалиција СПС, ЈС и КП (8)
Избори
Последњи избори4. марта 2018.
Место одржавања седница
Belgrade Old Court 1.jpg
Стари двор
Веб-сајт
www.beograd.rs

Скупштина има 110 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године.

Скупштина града састаје се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине града БеоградаУреди

Председник Скупштине града Београда организује рад Скупштине града, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине града, потписује акте које је донела Скупштина града и врши и друге послове које му повери Скупштина града. Председника и заменика председника Скупштине града бира Скупштина из састава одборника, на четири године.

 • председник Скупштине града Београда
 • заменик председника Скупштине града Београда

Секретар Скупштине града БеоградаУреди

Секретар Скупштине града Београда се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретара Скупштине и заменика секретара поставља Скупштина, на предлог председника Скупштине града, на четири године.

 • секретар Скупштине града Београда
 • заменик секретара Скупштине града Београда

Надлежности Скупштине града БеоградаУреди

 • доноси Статут града и одлучује о његовим променама;
 • доноси одлуке и друге опште акте и даје аутентична тумачења тих одлука и општих аката;
 • доноси програм развоја града и појединих делатности, регионални просторни план и урбанистичке планове;
 • доноси буџет града и завршни рачун;
 • оснива јавна предузећа, јавне службе и учествује у оснивању предузећа од интереса за град;
 • одлучује о изградњи, одржавању и коришћењу улица, тргова и других јавних објеката од значаја за град;
 • одлучује о задужењу града и о расписивању градског зајма, као и о пласирању средстава града;
 • расписује градски референдум, одлучује о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу;
 • доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа града и Градске управе, уз сагласност Владе Републике Србије;
 • оснива Градску управу, службе и друге организације од интереса за град;
 • бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине града, председника и чланове радних тела Скупштине града;
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
 • на предлог градоначелника бира и разрешава Градско веће;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове опште акте, у складу са законом;
 • одлучује о додељивању звања почасног грађанина Београда, плакете Града Београда и других јавних признања;
 • поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе, на предлог градоначелника;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града;
 • одлучује о приступању у чланство организација градова у земљи и иностранству;
 • доноси пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом града.

Радна телаУреди

Чланове радних тела (савети и комисије) бира Скупштина, из састава одборника, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.

Резултати избораУреди

Резултати избора 2018:[1]

Претходни су били Локални избори у Србији 2014.

Види јошУреди

РеференцеУреди

ИзвориУреди