Скупштина града Београда

(преусмерено са Skupština Beograda)

Скупштина града Београда је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града.

Скупштина града Београда

Логотип Скупштине Града Београда
Врста
Оснивање14. јун 1963.
ВрстаЈеднодомни систем
Почетак новог сазива11. јун 2022. год.; пре 17 месеци (2022-06-11)
Предводништво
Председник Скупштине града БеоградаНикола Никодијевић (СПС)
од 24. априла 2014.
Састав
Belgrade City Assembly 2022.svg
Политичке
групе
Владајући (56)
  СНС коалиција (48)
  СПСЈСЗС (8)
Подршка (1)
  Независни (1)
Опозиција (53)
  УЗПС (26)
  Морамо (13)
  НАДА (6)
  ССЗ (4)
  Двери-ПОКС (4)
Избори
Последњи избори3. априла 2022.
Место одржавања седница
Beograd - Stari Dvor (29994124437) (crop).jpg
Стари двор
Веб-сајт
www.beograd.rs

Скупштина има 110 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године.

Скупштина града састаје се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине града Београда уреди

Председник Скупштине града Београда организује рад Скупштине града, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине града, потписује акте које је донела Скупштина града и врши и друге послове које му повери Скупштина града. Председника и заменика председника Скупштине града бира Скупштина из састава одборника, на четири године.

 • председник Скупштине града Београда
 • заменик председника Скупштине града Београда

Секретар Скупштине града Београда уреди

Секретар Скупштине града Београда се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретара Скупштине и заменика секретара поставља Скупштина, на предлог председника Скупштине града, на четири године.

 • секретар Скупштине града Београда
 • заменик секретара Скупштине града Београда

Надлежности Скупштине града Београда уреди

 • доноси Статут града и одлучује о његовим променама;
 • доноси одлуке и друге опште акте и даје аутентична тумачења тих одлука и општих аката;
 • доноси програм развоја града и појединих делатности, регионални просторни план и урбанистичке планове;
 • доноси буџет града и завршни рачун;
 • оснива јавна предузећа, јавне службе и учествује у оснивању предузећа од интереса за град;
 • одлучује о изградњи, одржавању и коришћењу улица, тргова и других јавних објеката од значаја за град;
 • одлучује о задужењу града и о расписивању градског зајма, као и о пласирању средстава града;
 • расписује градски референдум, одлучује о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу;
 • доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа града и Градске управе, уз сагласност Владе Републике Србије;
 • оснива Градску управу, службе и друге организације од интереса за град;
 • бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине града, председника и чланове радних тела Скупштине града;
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
 • на предлог градоначелника бира и разрешава Градско веће;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове опште акте, у складу са законом;
 • одлучује о додељивању звања почасног грађанина Београда, плакете Града Београда и других јавних признања;
 • поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе, на предлог градоначелника;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града;
 • одлучује о приступању у чланство организација градова у земљи и иностранству;
 • доноси пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом града.

Радна тела уреди

Чланове радних тела (савети и комисије) бира Скупштина, из састава одборника, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.

Последњи избори уреди

Резултати избора 2022:[1]
Владајући одборници (56)

Подршка (1)

Опозициони одборници (53)

Претходни су били 2018.

Види још уреди

Референце уреди

 1. ^ „Резултати избора за Београд” (PDF). Приступљено 16. 06. 2022. 

Извори уреди