Četvrta srpska brigada NOVJ

Četvrta srpska brigada formirana je 20. novembra 1943. u selu Buci kod Kruševca[3]. Od osnivanja do 7. maja 1944. nosila je naziv Druga južnomoravska brigada, kada je preimenovana u Četvrtu srpsku brigadu. U njen sastav ušli su Udarni bataljon Rasinskog odreda, Jablaničko-pustorečki bataljon Prvog južnomoravskog i Treći udarni (crnotravski) omladinski bataljon Drugog južnomoravskog odreda. Prilikom osnivanja imala je tri bataljona sa ukupno 280 boraca. Za komandanta brigade postavljen je Dragoslav Petrović Gorski, a na mesto zamenika političkog komesara Dragoljub Petrović Rade. Tri mesta u štabu popunili su rukovodioci prebačeni iz Prve južnomoravske brigade: Vladimir Bukilić. zvani Pop Mića. na dužnost političkog komesara, Stojan Ljubić na mesto zamenika komandanta i Radovan Petrović za načelnika štaba.

Četvrta srpska brigada
Postojanje20. novembar 1943.
Mesto formiranja:
Buci (Lomnica)
Jačinaoko 280 vojnika i oficira (20.11.1943)
oko 750 vojnika i oficira (20.5.1944)[1]
oko 1200 vojnika i oficira (1.11.1944)[2]
DeoNOVJ
Angažovanje
OdlikovanjaOrden zasluga za narod
Orden narodnog oslobođenja
Komandanti
KomandantDragoslav Petrović Gorski (20.11-8.12.1943)
Stojan Ljubić (8.12-15.12.1943)
Sava Eraković Strahinja (15.12.1943-19.3.1944)
Vladimir Bukilić (19.3.1944-30.3.1944)
Milivoje Perović (30.3.1944-)
Komandant 2Politički komesar Dragoljub Petrović Rade

8. decembra 1943. komandant Gorski postavljen je za komandanta Operativne zone, a dužnost komandanta brigade preuzeo je zamenik Stojan Ljubić. Nako što je Stojan Ljubić poginuo 15. decembra 1943. u borbi protiv četnika u Kosančiću, za komandanta je postavljen Sava Eraković Strahinja. Nakon njegove pogibije 19. marta 1944, za komandanta brigade postavljen je Vladimir Bukilić, koji je poginuo 30. marta 1944. u borbi brigade sa snagama Ruskog zaštitnog korpusa. Komandu nad brigadom preuzeo je Milivoje Perović.

Borbeni put brigade uredi

Brigada je bila pod neposrednom komandom Glavnog štaba NOV i PO Srbije, a nakon formiranja Operativnog štaba južnomoravske zone, bila je potčinjena ovom štabu. Prilikom formiranja Prve srpske divizije (21. srpske) 20. maja 1944, brigada je ušla u sastav ove divizije, u čijem sastavu je ostala do kraja rata.

U sastavu Operativne zone i zatim 21. divizije brigada je učestvovala u brojnim bitkama. U toku 1943. istakla se u borbi sa Bugarima kod Velike Plane u Toplici 23. novembra, zatim pri upadu u Aleksandrovac 1. decembra. Tokom decembra 1943. u rejonu sela Barja, i zatim u selu Kosančiću zajedno sa Prvom južnomoravskom brigadom vodila je uspešne borbe protiv četnika. Tokom noći 13/14. januara izvršila je uspešan upad u Leskovac uz borbu sa Bugarima i pripadnicima SDS. Krajem januara razbila jedan bugarski bataljon, delove Srpske državne straže i četničkog Rasinskog korpusa rejonu Blaca. U martu je učestvovala u uspešnim borbama protiv četničke Rasinsko-topličke grupe korpusa, U aprilu je učestvovala u borbi protiv Nemaca u Lomnici.

Tokom jula i prve polovine avgusta oblast između Ibra i Južne Morave bila je zahvaćena nemačko-bugarsko-četničkim operacijama (operacija Trumpf), tokom kojih je brigada imala veliki broj bojeva u sastavu svoje divizije. Krajem avgusta 21. divizija određena je za učešće u Beogradskoj operaciji, pa se prebacila preko Ibra i Zapadne Morave. Tokom septembra učestvovala je u oštrim borbama protiv Nemaca i četnika: u napadu na Požegu 13. septembra i u dvonedeljnim borbama za Gornji Milanovac počev od 17. septembra.

Počev od 9. oktobra brigada je sa svojom divizijom u nastupnom maršu prema Beogradu. Od 14. do 20. oktobra borila se protiv Nemaca na ulicama Beograda. Nakon oslobođenja Beograda, brigada je u okviru divizije učestvovala u teškim borbama na Sremskom frontu. Naročito teške gubitke pretrpela je tokom nemačkog protivudara 3. januara 1945. Učestvovala je u proboju Sremskog fronta, i, u sastavu Prve armije JA, u oštrim borbama i oslobađanju Đakova, Jasenovca, Novske i drugih mesta.

Prilikom pripremanja građe za monografiju brigade, Sekcija boraca brigade prikupila je biografske podatke o 6.442 borca koji su se borili u brigadi. Od tog broja, 1.665 ih je poginulo tokom osamnaestomesečnih borbi brigade[4].

Brigada je odlikovana Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom.

Reference uredi

  1. ^ Milorad Gončin: Četvrta srpska NOU brigada. str. 150.
  2. ^ Milorad Gončin: Četvrta srpska NOU brigada. str. 257.
  3. ^ Milorad Gončin: Četvrta srpska NOU brigada. str. 30.
  4. ^ Milorad Gončin: Četvrta srpska NOU brigada. str. 397.

Literatura uredi