Сферни троугао

Сферни троугао је скуп три тачке сфере и три лука великих кружница, од којих је сваки мањи од полукружнице и има крајеве у тим тачкама. Збир углова сферног троугла већи је од два права и налази се између 180° и 540°, тј. , где су A, B, C углови сферног троугла (сл.1.). Однос обима и пречника круга је мањи од .

Сл.1. Сферни троугао

Многи критеријуми подударности сферних троуглова аналогни су критеријумима подударности обичних равних троуглова. Међутим, постоје и други, на пример, два сферна троугла (једне исте сфере) подударна су, ако су три угла једног троугла подударна угловима другог троугла.