Аркус секанс је функција инверзна функцији секанса.

Аркус секанс
Основне особине
Парност непарна
Домен (-∞,-1] и [1,∞)
Кодомен [0,π/2) и (π/2,π]
Специфичне вредности
Вредност у +∞ π/2
Вредност у -∞ π/2
Вредност у -1 π
Вредност у 1 0
Специфичне особине
Асимптоте y = π/2

Формуле уреди

Следе неке од формула које се везују за аркус секанс:

 
 

Извод:

 

Представљање у форми интеграла:

 

Представљање у форми бесконачне суме:

 

Спољашње везе уреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)