Краљевске и племићке титуле

Краљевске и племићке титуле је традиционални ранг међу европским краљевским породицама и племством, укорењен је у касној антици и средњем веку. Иако се разликују током времена и међу географским регионима (на пример, принц једног региона може бити једнак великом војводи другог региона), следећа је прилично свеобухватна листа која пружа информације и о општим ранговима и о специфичним разликама. Треба правити разлику између владајућих (или раније владајућих) породица и племства – ово друго је друштвена класа која је подложна и створена од прве.[1]

Краљевске и племићке титуле
Цар и царица
Краљ и краљица
Кнез и књегиња
поткраљ и поткраљица
Велики принц и велика принцеза

Принц и принцеза
Инфант и инфанта
Деспот и деспотица
Надвојвода и надвојвткиња
Велики војвода и велика војвоткиња
Војвода и војвоткиња
Маркиз и Маркизa
Маркгроф и маркгрофица

Гроф и грофица

Виконт и виконтица
Барон и баронеса
Баронет и баронета
Витез и дама

Рангови и титуле уреди

Владарске титуле уреди

 • Владар било које државе назива се монарх. Реч монарх је грчког порекла и гласи μονάρχης (настала од грчке речи μόνος или монос што значи „један“ и од речи ἄρχων или арxон што значи лидер, вођа, владар. Такође, ова реч води порекло од латинске речи monarcha (моно: један + арх: вођа).[2]
 • Да би нека држава постојала као самостална држава она је мора имати свој суверенитет тј. аутократију што значи да држава независна од других држава. Реч аутократија је настала од грчке речи αὐτοκράτωρ: αὐτός, аутос што значи „сам“ + κρατείν, кратин што значи „владати“, и може се превести као „Онај који сам влада“.[3]

Царске титуле уреди

Високе краљевске титуле уреди

Краљевске титуле уреди

Принчевске, војводске и остале владарске титуле уреди

Религијске владарске титуле уреди

Друге владарске и племићке титуле уреди

Аристократија и властела уреди

Аристократске титуле у средњовековној Кореји уреди

У Краљевству Кореје било је седам аристократских титула.

 1. Гун (Престолонаследник)
 2. Кунг (Наследни принц или војвода)
 3. Чампан (Маркиз)
 4. Погук (Гроф)
 5. Пансох (Виконт)
 6. Чамише (Барон)
 7. Чуша (Баронет)


Српски Енглески Француски Италијански Португалски Шпански Немачки Холандски Норвешки Шведски Чешки Словачки Finnish[6] Polish[7] Руски Дански Грчки Словеначки Велшки Латински[8] Турски Малтешки Мађарски
Император (Цар),
Императорка (Царица)
Emperor,
Empress
Empereur,
Impératrice
Imperatore,
Imperatrice
Imperador,
Imperatriz
Emperador,
Emperatriz
Kaiser,
Kaiserin
Keizer,
Keizerin
Keiser,
Keiserinne
Kejsare,
Kejsarinna
Císař,
Císařovna
Cisár,
Cisárovná
Keisari,
Keisarinna (or Keisaritar, obsolete)
Cesarz,
Cesarzowa
Imperator/Tsar,
Imperatritsa/Tsaritsa
Kejser,
Kejserinde
Aftokrator,
Aftokratira
Cesar,
Cesarica
Ymerawdwr,
Ymerodres
Imperator/Caesar,
Imperatrix/Caesarina
İmparator,
İmparatoriçe
Imperatur,
Imperatriċi
Császár,
császárnő
Краљ,
Краљица
King,
Queen
Roi,
Reine
Re,
Regina
Rei,
Rainha
Rey,
Reina
König,
Königin
Koning,
Koningin
Konge,
Dronning
Kung,
Drottning
Král,
Královna
Kráľ,
Kráľovná
Kuningas,
Kuningatar
Król,
Królowa
Koról/Tsar,
Koroléva/Tsaritsa
Konge
Dronning
Vasilefs,
Vasilissa
Kralj,
Kraljica
Brenin,
Brenhines
Rex,
Regina
Kral,
Kraliçe
Re,
Reġina
Király,
királynő
Поткраљ,
Поткраљица
Viceroy,
Vicereine
Viceroi,
Vicereine
Viceré,
Viregina
Vice-rei,
Vice-rainha
Virrey,
Virreina
Vizekönig,
Vizekönigin
Onderkoning,
Onderkoningin
Visekonge,
Visedronning
Visekung,
Visedrottning
      Wicekról,
Wicekrólowa
Vitse-koról,
Vitse-koroléva
Anti-Vasilefs,
Anti-Vasilissa
Vizekonge,
Vizedronning
  Prorex,
Proregina
    Alkirály,
alkirálynő
Велики војвода,
Велика војвоткиња
Grand Duke/Grand Prince,
Grand Duchess/Grand Princess
Grand Duc,
Grande Duchesse
Granduca,
Granduchessa
Grão-Duque,
Grã-Duquesa
Gran Duque,
Gran Duquesa
Großherzog/Großfürst,
Großherzogin/Großfürstin
Groothertog,
Groothertogin
Storhertug,
Storhertuginne
Storfurste,
Storfurstinna
Velkovévoda,
Velkovévodkyně
Veľkovojvoda,
Veľkovojvodkyňa
Suuriruhtinas,
Suuriruhtinatar
Wielki Książę,
Wielka Księżna
Velikiy Knyaz,
Velikaya Kniagina
Storhertug,
Storhertuginde
Megas Doux, Megali Doukissa Veliki vojvoda,
Velika vojvodinja
Archddug,
Archdduges
Magnus Dux/ Magnus Princeps,
magna ducissa, magna principissa
Grandük,
Grandüşes
Gran Duka,
Gran Dukessa
Nagyherceg, fejedelem, vajda
nagyhercegnő, fejedelemasszony, -
Надвојвода,
Надвојвоткиња
Archduke,
Archduchess
Archiduc, Archiduchesse Arciduca,
Arciduchessa
Arquiduque,
Arquiduquesa;
Archiduque,
Archiduquesa
Erzherzog,
Erzherzogin
Aartshertog,
Aartshertogin 
Erkehertug,
Erkehertuginne
Ärkehertig,
ärkehertiginna
Arcivévoda,
Arcivévodkyně
Arcivojvoda,
Arcivojvodkyňa
Arkkiherttua,
Arkkiherttuatar
Arcyksiążę
Arcyksiężna
Ertsgertsog,
Ertsgertsoginya
Ærke Hertug,
Ærke Hertuginde
Archidoux, Archidoukissa Nadvojvoda,
Nadvojvodinja
Archddug,
Archdduges
Archidux,
archiducissa
Arşidük,
Arşidüşes
Arċiduka,
Arċidukessa
Főherceg,
főhercegnő
Електор,
Електора
(Prince)-Elector,
Electress
Prince-électeur,
Princesse-électrice
Principe Elettore,
Principessa Elettrice
Príncipe-Eleitor,
Princesa-Eleitora;
Príncipe Elector,
Princesa Electora;
Kurfürst,
Kurfürstin
Keurvorst,
Keurvorstin
Kurfyrste,
Kurfyrstinne
Kurfurste
Kurfurstinna
Kurfiřt
Kurfirst/Knieža voliteľ/Knieža volič
Vaaliruhtinas,
Vaaliruhtinatar
Książę Elektor,
Księżna Elektorowa
Kurfyurst,
Kurfyurstina
Kurfyrste,
Kurfystinde
Pringkips-Eklektor
Pringkipissa-Eklektorissa
Volilni knez,
Volilna kneginja
  Princeps Elector Veliaht Prens,
Veliaht Prenses
Prinċep Elettur,
Prinċipessa Elettriċi
Választófejedelem,
(választófejedelemnő)
Принц,
Принцеза
Prince,[9]
Princess
Prince,[9]
Princesse
Principe,[9]
Principessa
Príncipe,
Princesa
Príncipe,[9]
Princesa
Prinz/Fürst,
Prinzessin/Fürstin[10]
Prins/Vorst,
Prinses/Vorstin
Prins/Fyrste,
Prinsesse/Fyrstinne
Prins/Furste,
Prinsessa/Furstinna[11]
Kníže,
Kněžna10
Knieža,
Kňažná
Prinssi/Ruhtinas,
Prinsessa/Ruhtinatar[11]
Książę,
Księżna
Kniaz/Gertsog,
Kniagina/Gertsoginya[12]
Prins/Fyrste
Prinsesse/Fyrstinde
Pringkips
Pringkipissa
Knez,
Kneginja
Tywysog,
Tywysoges
Princeps,
principissa
Prens,
Prenses
Prinċep,
Prinċipessa
Királyi herceg,
királyi hercegnő
Војвода,
Војвоткиња
Duke,
Duchess
Duc,
Duchesse
Duca,
Duchessa
Duque,
Duquesa
Duque,
Duquesa
Herzog,
Herzogin
Hertog,
Hertogin
Hertug,
Hertuginne
Hertig,
hertiginna
Vévoda,
Vévodkyně
Vojovda,
Vojvodkyňa
Herttua,
Herttuatar
Diuk (Książę),
(Księżna)
Hertug
Hertuginde
Doukas/archon
Doux/archontissa
Vojvoda,
Vojvodinja
Dug,
Duges
Dux,
ducissa
Dük,
Düşes
Duka,
Dukessa
Herceg,
hercegnő
Маркиз/Маркгроф,
Маркиза/Маркгрофица
Marquess/Margrave,
Marchioness/Margravine
Marquis,
Marquise
Marchese,
Marchesa
Marquês,
Marquesa
Marqués,
Marquesa
Markgraf,[13]
Markgräfin
Markies/Markgraaf,
Markiezin/Markgravin
Marki,
Markise
Markis/markgreve,
markisinna/markgrevinna[11]
Markýz/Markrabě[14] Markíz,
Markíza
Markiisi/rajakreivi,
Markiisitar/rajakreivitär
Markiz/Margrabia,
Markiza/Margrabina
Markiz,
Markiza,
Boyar,
Boyarina[12]
Markis,
Markise
Markissios,
Markissia
Markiz,
Markiza
Marcwis/Ardalydd,
Ardalyddes
Marchio,
marchionissa
Marki,
Markiz
Markiż,
Markiża
Márki, őrgróf
márkinő, őrgrófnő
Гроф,
Грофица
Earl or Count,
Countess
Comte,
Comtesse
Conte,
Contessa
Conde,
Condessa[15]
Conde,
Condesa
Graf,
Gräfin
Graaf,
Gravin
Jarl / Greve,
Grevinne
Greve,
Grevinna
Hrabě,
Hraběnka
Gróf,
Grófka
Kreivi/(brit:)jaarli,
Kreivitär[11]
Hrabia,
Hrabina
Graf,
Grafinya[12]
Greve
Grevinde, Komtesse
Komis,
Komissa
Grof,
Grofica
Iarll/Cownt,
Iarlles/Cowntes
Comes,
comitissa
Kont,
Kontes
Konti,
Kontessa
Gróf
grófnő
Виконт,
Виконтица
Viscount,
Viscountess
Vicomte,
Vicomtesse
Visconte,
Viscontessa
Visconde,
Viscondessa
Vizconde,
Vizcondesa
Vizegraf,
Vizegräfin
Burggraaf,
Burggravin
Vikomte/Visegreve,
Visegrevinne
Vicomte,
Vicomtessa
Vikomt Vikomt,
Vikontesa
Varakreivi,
Varakreivitär
Wicehrabia,
Wicehrabina
Vikont,
Vikontessa
Vicegreve,
Vicegrevinde/Vicekomtesse
Ypokomis, Ypokomissa Vikont,
Vikontinja
Iarll,
Iarlles
Vicecomes,
vicecomitissa
Vikont,
Vikontes
Viskonti,
Viskontessa
Várgróf, vikomt
Várgrófnő (vikomtnő)
Барон,
Баронеса
Baron,
Baroness
Baron,
Baronne
Barone,
Baronessa
Barão,
Baronesa
Barón,
Baronesa
Baron, Herr,
Baronin, Frau
Baron,
Barones(se)
Baron,
Baronesse
Baron, Herre,
Baronessa, Fru
Baron,
Baronka
Barón,
Barónka
Paroni, Herra,
Paronitar, Rouva/ Herratar[11]
Baron,
Baronowa
Baron,
Baronessa
Baron,
Baronesse
Varonos,
Varoni
Baron,
Baronica
Barwn,
Barwnes
Baro,
baronissa
Baron,
Barones
Baruni,
Barunessa
Báró,
bárónő
Баронет,
Баронета
Baronet[16]
Baronetess
Baronnet Baronetto Baronete,
Baronetesa;
Baronet   Erfridder     Baronet   Baronetti, "Herra" (=fiefholder),
Herratar
Baronet Baronet Baronet,
Baronetesse
Baronetos, Baroneta Baronet,
Baronetinja
Barwnig,
Barwniges
  Baronet,
Baronetes
Barunett Baronet,
baronetnő
Витез,
Дама
Knight[17] / Dame Chevalier Cavaliere Cavaleiro Caballero Ritter Ridder Ridder Riddare/ Frälseman,
Fru[11]
Rytíř Rytier Aatelinen/Ritari[11]
style of wife: Rouva
Rycerz/ Kawaler Rytsar Ridder Hippotis Vitez Marchog Eques Şövalye Kavallier Lovag (vitéz[18])
Штитоноша, Господин Esquire, Gentleman Ecuyer Nobile,Nobiluomo Fidalgo Escudero, Hidalgo Junker (Prussia), Edler (Austria),
Junkerin, Edle
Jonkheer                    Oproda   Nobilis Homo (N.H.) Bey, Efendi   Nemes,
nemesasszony

Види још уреди

Тест референци уреди

 1. Овај чланак је већинским делом преведена верзија енглеског чланка.[19]
 2. Ово је извор грчких речи. Такође су коришћене преведене речи енглеске верзије овог чланка.[20]
 3. Главни извор племићких титула у Европи. За извор титула такође су коришћене преведене титуле енглеске верзије овог чланка.[21]

Референце уреди

 1. ^ plemstvo kao društvena kategorija
 2. ^ Noble Titles and Ranks in a Monarchy
 3. ^ Britanske plemićke titule po značaju
 4. ^ Свакодневни живот у средњем веку
 5. ^ plemstvo kao društvena kategorija
 6. ^ Finland accorded the noble ranks of Ruhtinas, Kreivi, Vapaaherra and Aatelinen. The titles Suurherttua, Arkkiherttua, Vaaliruhtinas, Prinssi, Markiisi, Jaarli, Varakreivi, Paroni, and Baronetti were not granted in Finland, though they are used of foreign titleholders. Keisari, Kuningas, Suuriruhtinas, Prinssi, and Herttua have been used as official titles of members of the dynasties that ruled Finland, though not granted as titles of nobility. Some feudally-based privileges in landowning, connected to nobily related lordship, existed into the nineteenth century; and fiefs were common in the late medieval and early modern eras. The title Ritari was not commonly used except in the context of knightly orders. The lowest, untitled level of hereditary nobility was that of the "Aatelinen" (i.e. "noble").
 7. ^ In keeping with the principle of equality among noblemen, no noble titles (with few exceptions) below that of prince were allowed in Poland. The titles in italics are simply Polish translations of western titles which were granted to some Polish nobles by foreign monarchs, especially after the partitions. Instead of heraditory titles, the Polish nobility developed and used a set of titles based on offices held. See "szlachta" for more info on Polish nobility.
 8. ^ Latin titles are for etymological comparisons. They do not accurately reflect their medieval counterparts.
 9. ^ а б в г "Prince" (Prinz in German, Prins in Swedish, Prinssi in Finnish, "Principe" in Spanish) can also be a title of junior members of royal houses. In the British system, for example, prince is not a rank of nobility but a title held exclusively by members of the royal family.
 10. ^ In central Europe, the title of Fürst or kníže (e.g. Fürst von Liechtenstein) ranks below the title of a duke (e.g. Duke of Brunswick). The title of Vizegraf was not used in German-speaking countries, and the titles of Ritter and Edler were not commonly used.
 11. ^ а б в г д ђ е No noble titles were granted after 1906 when the unicameral legislatures (Eduskunta, Riksdag) were established, removing the constitutional status of the so-called First Estate. However, noble ranks were granted in Finland until 1917 (there, the lowest, untitled level of hereditary nobility was "Aatelinen", or "noble"; it was in essence a rank, not a title).
 12. ^ а б в For domestic Russian nobility, only the titles Kniaz and Boyar were used before the 18th century, when Graf was added.
 13. ^ In the German system by rank approximately equal to Landgraf and Pfalzgraf.
 14. ^ The title Markýz was not used in Bohemia and thus referred only to foreign nobility, while the title Markrabě (the same as the German Markgraf) is connected only to a few historical territories (including the former marches on the borders of the Holy Roman Empire, or Moravia).
 15. ^ In Portugal, a baron or viscount who was a "grandee of the kingdom" (порт. Grandes do Reino) was called a "baron with grandness" (порт. Barão com Grandeza) or "viscount with grandness" (порт. Visconde com Grandeza); each of these grandees was ranked as equal to a count.
 16. ^ Does not confer nobility in the British system.
 17. ^ Non-hereditary. Does not confer nobility in the British system. See also squire and esquire.
 18. ^ The "vitéz" title was introduced in Hungary after 1920. In preceding ages simply meant a warrior or a courageous man.
 19. ^ Royal and noble ranks - Wikipedia, the free encyclopedia
 20. ^ „Srpsko Grčki rečnik”. Приступљено 5. 4. 2013. 
 21. ^ „A Glossary of European Noble, Princely, Royal and Imperial Titles”. Приступљено 5. 4. 2013. 

Спољашње везе уреди

  Медији везани за чланак Краљевске и племићке титуле на Викимедијиној остави