Narodnooslobodilački pokret Jugoslavije

Narodnooslobodilački pokret (NOP) je bio najveći antifašistički pokret u Jugoslaviji za vreme Drugog svetskog rata. Pokret je organizovala i predvodila Komunistička partija Jugoslavije.

Oružanu silu Narodnooslobodilačkog pokreta predstavljali su Narodnooslobodilački partizanski odredi (NOP odredi), stvarani tokom leta 1941. godine. Tokom 1942. godine stvorena je Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, koja je marta 1945. prerasla u Jugoslovensku armiju.

Kao neposredni organi Narodnooslobodilačkog pokreta stvarani su, već tokom leta 1941. godine, Narodnooslobodilački odbori, koji su predstavljali prve organe „narodne vlasti“. Oni su bili organizovani kao seoski, mesni, rejonski, gradski, opštinski, okružni, pokrajinski ili oblasni i imali su zadatak da pomažu iz pozadine Narodnooslobodilačku borbu. Pored Narodnoosolobodilačkih odbora u okviru NOP-a su stvarane i druge masovne antifašističke organizacije, poput Antifašističkog fronta žena (AFŽ), Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ) i Saveza pionira Jugoslavije.

Narodnooslobodilački pokret je za razliku od drugih pokreta u Jugoslaviji, tokom Drugog svetskog rata, uspeo da okupi pripadnike svih naroda: Srbe, Hrvate, Slovence, Muslimane, Crnogorce i Makedonce, kao i pripadnike svih nacionalnih manjina u Jugoslaviji: Mađare, Albance, Italijane, Slovake, pa čak i Nemce.

Jedan od ciljeva Narodnooslobodilačkog pokreta bio je i stvaranje nove države - Nove Jugoslavije, koja bi počivala na nacionalnom i socijalnom jedinstvu. Na taj način se ostvarivao i deo programa Komunističke partije Jugoslavije, koji se odnosio na izvođenje socijalističke revolucije. Ovi planovi su se posebno odvijali na oslobođenim teritorijama tzv. „Partizanskim republikama“ (Užička republika, Drvarska republika, Bihaćka republika i dr.) gde je stanovništvo moglo u praksi da vidi efikasnost rada NO odbora i stvaranje države socijalne pravde.

Narodnooslobodilački pokret se razvijao na čitavom području Jugoslavije, kao i na delovima okolnih zemalja sa većinskim jugoslovenskim stanovništvom. Glavni protivnici NOP-a su bili strani okupatori (Nemci, Italijani, Bugari i Mađari), kao i „domaći izdajnici“ - kvinsliške organizacije koje su sarađivale s okupatorom: Nezavisna Država Hrvatska (ustaše i domobrani), režim Milana Nedića u Srbiji (Srpska državna straža), Bela garda u Sloveniji, režim Sekule Drljevića u Crnoj Gori, četnici Koste Pećanca, Balisti, Ljotićev „Zbor“ i dr. Pored čistokvinsliških organizacija pripadnici NOP-a su bili i u sukobu s četnicima Draže Mihailovića, koji su od strane Saveznika bili priznati kao Jugoslovenska vojska u otadžbini, a sarađivali su sa okupatorom. Pokret je vodio doslednu borbu i protiv širenja međunacionalne mržnje i masovnih progona i pokolja stanovništva, što mu je donelo veliku narodnu podršku.

Narodnooslobodilački pokret je 1943. godine dobio podršku Saveznika, koji su uskratili dotadašnju podršku četnicima. Posle toga je došlo, na nagovor Saveznika, do stvaranja sporazuma sa Jugoslovenskom vladom u izbeglištvu, koja je i sama priznala NOP. Na osnovu tih sporazuma došlo je, 7. marta 1945. godine, do stvaranja Demokratske Federativne Jugoslavije.

Osvobodilna fronta uredi

Za razliku od drugih krajeva Jugoslavije, gde je u Narodnoosolobodilačkom pokretu rukovodeću ulogu imala Komunistička partija Jugoslavije, pored koje su se nalazile i neke druge manje predratne političke organizacije, u Sloveniji je na inicijativu Komunističke partije Slovenije formiran Oslobodilački front (sloven. Osvobodilna fronta) koji je okupio desetak predratnih stranaka i organizacija i stvorio čvrsto jedinstvo u borbi protiv okupatora.

Stvaranje Narodnooslobodilačkih odbora uredi

Stvaranje AVNOJ-a uredi

Odnos NOP-a i Saveznika uredi

Odnos NOP-a i Izbegličke vlade u Londonu uredi

Istaknute ličnosti NOP-a uredi

 
dr Ivan Ribar i Josip Broz Tito na Sutjesci, juna 1943. godine

Literatura uredi